Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

 • Predávajúci:

 

Obchodné meno:

Wagner Vladimír

 

Sídlo:

 

Na Šefranici 20, Žilina, 010 01

Ičo: 33350183,  

IČ DPH: SK1021541500  

 

 

 

 

 

Zapísaná v:

 

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri

Okresného úradu Žilina, registrácia č. 511-9952

Zastúpená:

konateľom: Vladimír Wagner

 

 

(ďalej ako „predávajúci“)

 

 

Adresa prevádzkarne (predajne):

Vladimir Wagner Radničná 1

Žilina, 010 01 Slovenská republika

 

Zodpovedný vedúci: Vladimír Wagner

Kontakt: obchod@raj-darcekov.sk

 

 

 

 • Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: 0911 276 235, 0904 261 365

E-mail: obchod@raj-darcekov.sk

 

 

 • Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet:

Vladimír Wagner Radničná 1

Žilina, 01001 Slovenská republika

 • Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

 

 1. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúci kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné považujeme potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové.

 

 

Cena je vrátane 20 % DPH.

 

Dodacie podmienky

 

Našou snahou je dodať Vami zvolený produkt v čo najkratšom čase, záležiac od skladových zásob a prevádzkových možností firmy. Nakoľko sú mnohé predmety vyrábané výsostné ručne, ich bežná dodacia doba je do 3 dni, vo výnimočných prípadoch týždeň. Zasielky posielame kuriérskou spoločnosťou DPD

 

Reklamácia

Kupujúci ma právo vrátiť tovar do 14 dni odo dňa obdržania. Všetok ponúkaný tovar dodávame v originálnom balení a expedícii tovaru venujeme mimoriadnu starostlivosť. V prípade, ak by ste však obdržali tovar poškodený, v nezodpovedajúcej kvalite alebo množstve, riaďte sa prosím nasledujúcimi pokynmi: V prípade, ak obdržíte zásielku v poškodenom obale, zásielku nepreberajte a informujte nás o tejto skutočnosti najneskôr do dvoch dní.

V prípade, ak zistíte, že tovar nie je v poriadku aţ po rozbalení zásielky, informujte nás o tejto skutočnosti e-mailom na adrese obchod@raj-darcekov.sk a to najneskôr do dvoch dní od obdržania zásielky.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Vladimír Wagner sídlom Na Šefranici 20, Žilina, 010 01, IČO: 33 350 183 , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Žilina, Vložka číslo 511-9952 Kontaktné údaje predávajúceho: 0911 276 235

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Vladimír Wagner.  Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Vladimír Wagner.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail obchod@raj-darcekov.sk

 

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

 

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 

 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie január 2022

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

 

Komu

 

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

 

 

 

 

 

 

Dátum objednania*:

 

Dátum prijatia*:

 

Meno / Obchodné meno*:

 

Adresa kupujúceho*:

 

 

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

 

na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

 

 

 

 

Dátum*:

Podpis kupujúceho:

 

 

 

 

 

 

*povinný údaj


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NWIyZTQ